Business policy (นโยบายการดูแลลูกค้าหลังการขาย)

Refund Policy (เงื่อนไขการคืนสินค้าและขอคืนเงิน)
– Full refund within 7 days of purchase on the condition that there is no accident on the products.
– ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในสินค้าของ InnoHome ทางบริษัท S.N.P. Syndicate Co., Ltd. ยินดีคืนเงิน 100% ภายใน 7 วันซึ่งจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า *โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าสามารถที่จะทดลองใช้สินค้าได้แต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพ 100% เท่านั้นจึงสามารถขอคืนสินค้าได้ (สินค้าออยู่ในสภาพ 100% ในที่นี้คือ 1. ไม่มีรอยขีดข่วน)

Return and Change Policy (เงื่อนไขการขอเปลี่ยนสินค้า)
– Customers can return the product in exchange for new one within one year of purchase.
– ลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ได้ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาการรับประกัน *สินค้าทุกชิ้นของ InnoHome มีการรับประกัน 1 ปี

Cancellation Policy (เงื่อนไขการขอยกเลิกการสั่งซื้อ)
– Cancellation must be made 24 hours prior to shipment.
– ลูกค้าสามารถทำรายการยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ

Shipping/Delivery Policy (นโยบายการจัดส่งสินค้า)
– Delivery within 3 working days after the purchase is confirmed.
– ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการนับจากวันที่ทำการสั่งซื้อสำเร็จ *ในกรณีที่ลูกค้าเลือกการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทางลูกค้าจะได้รับโทรศัพท์จากทีมงาน InnoHealth เพื่อยืนยันการสั่งซื้อภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า และลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อเรา

info@inno-brand.com
02 026 6502

S.N.P. SYNDICATE CO., LTD.

ซอย งามวงศ์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ติดตามเรา

© Copyright 2021 by S.N.P. Syndicate Co., Ltd.
We accept payment via Bank Direct Transfer, Cash on Delivery, Credit Card/ Debit Card via Paypal Express
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram